HỘI-THÁNH TIN-LÀNH BÁP-TÍT HOUSTON
VIETNAMESE BAPTIST CHURCH OF HOUSTON

HỘI-THÁNH TIN-LÀNH BÁP-TÍT HOUSTON
VIETNAMESE BAPTIST CHURCH OF HOUSTON

Quản Nhiệm: Mục sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông
Mục sư Linh Vụ: Mục sư Nguyễn Công Minh


LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH HỘI THÁNH

Trước khi Hội thánh được thành hình thì chỉ là một nhóm nhỏ học Kinh thánh và thờ phượng của vài gia đình họp lại với nhau. Trong sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời, Ngài đã gọi Ông bà Mục sư Nguyễn Công Minh dấn thân để trở thành người tiên phong trong việc thành lập Hội thánh địa phương tại vùng Tây Nam Houston. Sau một thời gian, Đức Chúa Trời đã ban phước cách kỳ diệu để nhóm tín hữu này chính thức trở thành Hội thánh Báp-tít Houston và Lễ Cung hiến Hội thánh đã được tổ chức vào ngày Mừng Chúa Jêsus Phục sinh, tháng 4 năm 1994.Đức Chúa Trời quyền năng và thành tín đã luôn luôn quan phòng Hội thánh, để Hội thánh được gây dựng và phát triển trong ơn yêu thương của Ngài. Hội thánh Báp-tít Houston là một trong số nhiều Hội thánh trong cộng đồng người Việt tại vùng Houston, chúng tôi luôn mong ước góp sức với các Hội thánh khác để rao giảng Phúc âm, và làm sáng danh Đức Chúa Trời tại địa phương. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho các tín hữu trong Hội thánh hôm nay đều hiệp chung tấm lòng như một đại gia đình cùng hướng về tương lai với mục tiêu nâng đỡ nhau trong hành trình thuộc linh và dốc lòng rao giảng Phúc Âm cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus Christ cho người chưa được cứu.


Sứ Mạng của Hội Thánh 
“Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Houston là nơi mỗi cá nhân và gia đình được xây dựng trên nền tảng là Lời của Đức Chúa Trời, cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, và rao giảng Phúc Âm cho mọi người.”
Hội thánh luôn xác định sứ mạng trọng yếu là hướng dẫn mọi người đến sự nhận biết Đấng Christ để được cứu rỗi và sống đúng đời sống Cơ Đốc theo Lời Kinh Thánh.

 

Viễn Tượng của Hội Thánh 
Hội thánh nhờ ơn Chúa để trở thành nơi có nhiều linh hồn được cứu qua các mục vụ rao giảng Phúc âm của Hội thánh. Hội thánh mong ước mỗi ngày càng được phát triển rộng lớn, ảnh hưởng đến cộng đồng qua những con người đã tin nhận Chúa, kính yêu Chúa, và được đào tạo để xây dựng Hội thánh của Đức Chúa Trời. 

Các Giá Trị Trọng Tâm của Hội Thánh 
•     Là nơi Đức Chúa Trời được thờ phượng, và tôn cao theo lời dạy của Kinh thánh.
•     Là một Hội thánh sốt sắng tìm kiếm những người chưa được cứu.
•     Giúp tín hữu và gia đình trưởng thành trong đời sống tin kính.
•     Khuyến khích và đào tạo những người lãnh đạo Hội thánh trong tương lai.
•     Xây dựng một Hội thánh có những hoạt động tích cực trong cộng đồng.

VIETNAMESE BAPTIST CHURCH OF HOUSTON

HỘI-THÁNH TIN-LÀNH BÁP-TÍT HOUSTON

NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI TIN

Kinh thánh.

Kinh Thánh là mạc khải bằng văn tự của Đức Chúa Trời cho loài người. Kinh Thánh được viết bởi những người được sự soi dẫn đặc biệt bởi Đức Thánh Linh. Vì vậy, Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời qua sự cộng tác của con người, và không có lỗi. Kinh thánh nói về Đức Chúa Trời Toàn năng là Đấng mà con người phải tôn thờ. Kinh thánh cũng nói với con người về Đức Chúa Jêsus. Chúng tôi tin rằng tất cả sự mạc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh hoàn toàn đầy đủ và đã kết thúc. Kinh thánh cho thấy các nguyên tắc mà theo đó Đức Chúa Trời sẽ phán xét con người.


Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật.

Kinh thánh dạy rằng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, hằng sống và chân thật. Đức Chúa Trời có sự hiệp nhất giữa ba thân vị: Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Ba thân vị bình đẳng và trọn vẹn trong mọi sự, và thực hiện chức năng khác nhau trong sự cứu rỗi cho con người.

Sự sa ngã của con người.

Kinh thánh dạy rằng Con người đã được tạo dựng trong sự thánh khiết và có liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng bởi sự tự do chọn lựa vi phạm luật của Đức Chúa Trời mà con người hoàn toàn sa ngã khỏi mối liên hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Hậu quả của tội lỗi là bản chất của con người luôn hướng về điều ác. Tất cả mọi người đều trở thành tội nhân và không có khả năng tự hoàn thiện.


Phúc âm.

Kinh thánh dạy rằng Phúc âm cứu rỗi đã được ban ra cho tất cả mọi người. Trọng tâm của Phúc âm là công việc đã hoàn thành của Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá. Phúc âm đó bao gồm sự tha tội và lời hứa về sự sống đời đời cho những ai chân thành ăn năn tội lỗi, và quyết tâm vâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời trong Kinh thánh.

Sự cứu rỗi.

Kinh thánh dạy rằng sự cứu rỗi của tội nhân là hoàn toàn do ân sủng được ban cho bởi Đức Chúa Trời, qua sự chuộc tội duy nhất trong Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thánh khiết, vô tội đã hóa thân làm con người, chịu nhiều cám dỗ nhưng Ngài hoàn toàn vô tội. Sự chết của Ngài là sự chuộc tội trọn vẹn cho con người. Đức Chúa Jêsus đã sống lại từ cõi chết, Ngài hiện đang ngự trên ngôi ở trên trời. Ngài sẽ trở lại trần gian để cứu những người đặt lòng tin cứu chuộc nơi Ngài.


Sự tái sanh.

Kinh thánh dạy rằng để được cứu, một tội nhân cần phải được tái sanh (tái sinh). Sự tái sanh là sự biến đổi siêu nhiên; được bao gồm ý chí quyết tâm hướng tới sự thánh thiện của con người và bởi nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà người đó sống tốt đẹp trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bằng chứng của một đời sống được tái sanh là người ấy tránh xa tội lỗi, giữ đức tin bền vững nơi Đức Chúa Jêsus, và kinh nghiệm những thay đổi trong cuộc sống.

Hội thánh.

Kinh thánh dạy rằng Hội thánh đã được thiết lập bởi Đức Chúa Jêsus. Hội thánh là nhóm người được kết hợp bởi giao ước trong đức tin tin nhận sự chuộc tội bởi sự chết của Đức Chúa Jêsus. Sự tham gia vào một hội thánh địa phương theo khuôn mẩu trong Tân Ước là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho người tin Chúa. Hội thánh tuân giữ các nghi lễ cần thiết đã được Đức Chúa Jêsus thiết lập trong Kinh thánh. Trong Hội thánh có những công tác, chức việc khác nhau tùy theo sự ban cho của Đức Thánh Linh. Và mọi người đều có giá trị như nhau.


Sự trở lại của Đức Chúa Jêsus.

Kinh thánh dạy rằng Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại thế gian này một lần nữa để hoàn tất chương trình cứu rỗi con người cũng như phán xét những người tội lỗi. Sự trở lại lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus là thời điểm chấm dứt thời kỳ cai trị của con người và thế lực ác (ma quỉ). Đức Chúa Trời sẽ là Đấng cai trị muôn đời. Sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời được thực thi. Kẻ có tội sẽ bị hình phạt và người tin nhận sự cứu chuộc của Ngài sẽ được hưởng phước hạnh cho đến đời đời.